ZÁSADY ZACHOVÁNÍ BEZPEČNOSTI ÚDAJŮ

PRO KONTAKTNÍ FORMULÁŘ (DIMOCO QnA)

Společnost DIMOCO bere ochranu údajů velmi vážně, proto zpracováváme Vaše údaje (včetně osobních údajů), které nám poskytnete, nanejvýš pečlivě a důvěrně v souladu s těmito zásadami zachování bezpečnosti údajů („zásady“) a příslušnými zákonnými ustanoveními. V těchto zásadách naleznete informace o hlavních aspektech zpracování údajů společností DIMOCO.

1. Obecné informace

Zpracování Vašich osobních údajů v rámci těchto zásad provádí společnost DIMOCO Carrier Billing GmbH, společnost zapsaná pod evidenčním číslem 199901 y v obchodním rejstříku oblastního soudu Wiener Neustadt, Rakousko, se sídlem v Campus 21, Europaring F15/302, A-2345 Brunn am Gebirge, Rakousko. Jako taková je společnost DIMOCO Carrier Billing GmbH považována za správce veškerých osobních údajů zpracovávaných v rámci těchto zásad.

For the purposes of this Policy:

   jakýkoli odkaz na „Vás“ nebo „Vaše“ znamená osobu používající kontaktní formulář.

   jakýkoli odkaz na „DIMOCO“, „my“, „nás“ nebo „naše“ znamená DIMOCO Carrier Billing GmbH.

2. Jaké údaje zpracováváme?

Poté, co odešlete kontaktní formulář, budou shromážděny následující údaje:

  jméno,

  e-mailová adresae-mailová adresa,

  telefonní číslo (MSISDN),

          země telefonního čísla (MSISDN),

         sdělení,

         IP adresa,

         vstupní ID,

         uživatel

3. Za jakým účelem údaje zpracováváme?

Vaše údaje zpracováváme výhradně za účelem určení poskytovatele služby, kterou jste si zakoupil/a, a k postoupení Vašeho požadavku tomuto poskytovateli nebo třetí straně jakožto poskytovateli služby a/nebo jejich klientskému centru („účel“).

4. Jak budou údaje zpracovány?

Vaše osobní údaje zůstanou důvěrnými a budou zpracovány s náležitou péčí, patřičně, způsobem vhodným a potřebným pro účel vysloveně stanovený v těchto zásadách. Údaje budou zpracovány v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními, zejména s obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR) Evropské unie. Důvěrnost a bezpečnost Vašich údajů je zajištěna náležitými technologickými a organizačními prostředky.

5. Kdo má přístup k Vašim údajům?

Po odeslání bude kontaktní formulář předán naší partnerské společnosti Service & Contact Center, která zodpovídá za koordinaci požadavků spotřebitelů. Na základě informací poskytnutých v kontaktním formuláři naše partnerská společnost Service & Contact Center může postoupit Váš požadavek příslušnému poskytovateli nebo třetí straně jakožto poskytovateli služby zodpovědnému za dotčenou službu. Váš požadavek bude pak předán klientskému centru příslušného poskytovatele nebo třetí strany jakožto poskytovateli služby, aby na požadavek odpověděli. Příslušný poskytovatel nebo třetí strana jakožto poskytovatel služby je v souvislosti se zpracováním Vašeho požadavku a odpovědí na něj správcem Vašich osobních údajů.

K Vašim osobním údajům uvedeným v kontaktním formuláři mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci následujících společností, které se podílí na (technickém) zpracování Vašeho požadavku:

       DIMOCO Carrier Billing GmbH

       KlickNet GmbH

V případě, že naše partnerská společnost Service & Contact Center nebude moct na základě Vámi uvedeného telefonního čísla identifikovat žádnou službu poskytovatelů nebo třetích stran jakožto poskytovatelů služby, budete o této skutečnosti naší partnerskou společností Service & Contact Center náležitě informováni.

6. Jak dlouho zůstanou Vaše údaje zpracovány?

Vaše osobní údaje zůstanou zpracovány tak dlouho, jak bude potřeba pro splnění účelu stanoveného v těchto zásadách. Z toho důvodu budou Vaše osobní údaje smazány poté, co bude Váš požadavek úspěšně předán příslušnému poskytovateli a třetí straně jakožto poskytovateli služby (nebo jejich klientskému centru) k dalšímu zpracování a odpovědi. To zpravidla netrvá déle než 7 (sedm) dní od okamžiku, kdy byl Váš požadavek odeslán.

Aby bylo možné prokázat předání Vašeho požadavku příslušnému poskytovateli nebo třetí straně jakožto poskytovateli služby, bude kopie Vašeho požadavku uložena po dobu vyplývající z platné promlčecí lhůty. Po uplynutí této lhůty budou údaje z našeho systému automaticky vymazány.

7. Vaše svolení a práva

Vaše osobní údaje jsou zpracovány na základě Vašeho dobrovolného souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písmene a) GDPR. Máte právo kdykoli svůj souhlas vzít zpět.

V souladu s články 13 až 22 GDPR máte v souvislosti s informacemi obsahujícími osobní údaje, které jste nám poskytl/a, následující práva:

  právo na informace (články 13 a 14 GDPR)

  právo na přístup (čl. 15 GDPR)

  právo na opravu (čl. 16 GDPR)

         právo na výmaz („právo být zapomenut“) (čl. 17 GDPR)

         právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)

         právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)

         právo vznést námitku (čl. 21 GDPR)

         právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká (čl. 22 GDPR)

Výše uvedená práva můžete uplatnit kdykoli.

Dále máte právo podat stížnost příslušnému dozorovému orgánu.

Máte-li jakékoli dotazy ke zpracování Vašich údajů, prosím neváhejte nás kontaktovat:

DIMOCO Carrier Billing GmbH

E-mail: DCB_DataProtection@dimoco.eu 

Telefon: +43 1 33 66 888 – 0

Stay in touch!