ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

DOT. FORMULARZA KONTAKTOWEGO (DIMOCO QnA)

DIMOCO bardzo poważnie podchodzi do ochrony danych osobowych, dlatego wszelkie informacje (w tym także dane osobowe) przekazane nam przez Państwa jako osoby kierujące zapytanie będą traktowane z najwyższą starannością i poufnością zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony danych osobowych („Zasady”) oraz obowiązującymi przepisami prawa. Niniejsze Zasady zawierają informacje dotyczące istotnych aspektów przetwarzania danych przez DIMOCO.

1. Informacje ogólne

Przetwarzanie Państwa danych osobowych w zakresie poniższych Zasad jest wykonywane przez DIMOCO Carrier Billing GmbH, wpisane do rejestru firm prowadzonego przez sąd krajowy w Wiener Neustadt w Austrii pod numerem FN 199901 y z siedzibą pod adresem Campus 21, Europaring F15/302, A-2345 Brunn am Gebirge, Austria. DIMOCO występuje w roli administratora w zakresie przetwarzania danych osobowych wyznaczonym przez poniższe Zasady.

Dla celów poniższych Zasad:

   wszelkie użycie słowa “Państwo” oznacza osobę korzystającą z formularza kontaktowego.

   wszelkie użycie słów “DIMOCO”, “my”, “nas” lub “nasz” oznacza DIMOCO Carrier Billing GmbH.

2. Jakie dane są przetwarzane?

Poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego zebrane zostają następujące dane:

  imię i nazwisko,

  adres e-mail,

  numer telefonu (MSISDN),

          kraj numeru telefonu (MSISDN),

          wiadomość,

          adres IP,

          entry ID,

          user.

3. Jaki jest cel przetwarzania danych?

Przetwarzamy przekazane przez Państwa dane wyłącznie w celu ustalenia usługodawcy odpowiedzialnego za zamówioną przez Państwa usługę oraz przekazania do niego lub jego biura obsługi klienta Państwa zapytania („Cel”).

4. W jaki sposób dane będą przetwarzane?

Przekazane przez Państwa dane będą traktowane poufnie i przetwarzane z należytą starannością w sposób adekwatny i niezbędny dla Celu wyraźnie określonego w niniejszych Zasadach. Dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych Unii Europejskiej 2016/679 (RODO). Poufność i bezpieczeństwo Państwa danych są zapewnione poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

5. Kto ma dostęp Państwa danych?

Wraz z wysłaniem, formularz kontaktowy zostanie przekazany do Service & Contact Center, który jest odpowiedzialny za koordynację zapytań konsumenckich. Na podstawie informacji przekazanych przez Państwa w formularzu kontaktowym, nasz partner Service & Contact Center może dokonać przyporządkowania Państwa zapytania do odpowiedniego usługodawcy odpowiedzialnego za przypisaną do Państwa usługę. Państwa zapytanie zostanie wówczas przekazane do biura obsługi klienta właściwego usługodawcy w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Usługodawca odpowiedzialny za usługę, jest administratorem Państwa danych osobowych w zakresie opracowania i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.

Państwa dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym są dostępne jedynie dla upoważnionego personelu następujących podmiotów, które są zaangażowane w (techniczne) opracowanie Państwa zapytania:

       DIMOCO Carrier Billing GmbH

       KlickNet GmbH

W przypadku, gdy nasz partner Service & Contact Center nie jest wstanie ustalić żadnych usług pod wskazanym przez Państwa numerem telefonu, zostaną Państwo o tym poinformowani przez naszego partnera Service & Contact Center.

6. Jak długo przetwarzane będą Państwa dane?

Państwa dane osobowe przetwarzane będą tak długo, jak jest to konieczne dla zrealizowania Celu określonego w niniejszych Zasadach. Z tego powodu Państwa dane osobowe zostaną automatycznie usunięte wraz z pomyślnym przesłaniem Państwa zapytania do odpowiedniego usługodawcy (lub reprezentującego go biura obsługi klienta) w celu opracowania i udzielenia odpowiedzi. Ma to miejsce co do zasady nie później niż 7 (siedem) dni po wysłaniu przez Państwa zapytania.

W celu możliwości udokumentowania przekazania Państwa zapytania do właściwego usługodawcy, kopia Państwa zapytania zostanie zachowana z ograniczonym dostępem na okres ustalony na podstawie właściwego ustawowego okresu przedawnienia. Dane zostaną automatycznie usunięte z naszego systemu po upływie tego okresu.

7. Wyrażona przez Państwa zgoda i Państwa prawa

Przetwarzanie Państwa danych osobowych oparte jest na dobrowolnie udzielonej przez Państwa zgodzie zgodnie z art. 6 (1) (a) RODO. Mają Państwo prawo do wycofania wyrażonej przez Państwa zgody w każdym momencie.

Zgodnie z art. 13-22 RODO, mają Państwo następujące prawa w odniesieniu do informacji (w tym danych osobowych), które nam Państwo przekazują:

  Prawo do informacji (art. 13 i 14 RODO)

  Prawo dostępu (art. 15 RODO)

  Prawo do sprostowania (art. 16 RODO)

         Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym“) (art. 17 RODO)

         Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

         Prawo do przenoszenia (art. 20 RODO)

         Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

         Prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu – które ma skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa (art. 22 RODO).

Mogą Państwo skorzystać z wyżej wymienionych praw w każdym momencie.

Ponadto mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych, prosimy o kontakt:

DIMOCO Carrier Billing GmbH

E-mail: DCB_DataProtection@dimoco.eu 

Telephone: +43 1 33 66 888 – 0

Stay in touch!