ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (DIMOCO QnA)

Η DIMOCO δίνει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των δεδομένων. Συνεπώς, επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων) που μας παρέχετε με τη μέγιστη επιμέλεια και εμπιστευτικότητα, σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση προστασίας δεδομένων και την ισχύουσα νομοθεσία. Η παρούσα Δήλωση προστασίας δεδομένων περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις ουσιαστικές πτυχές της επεξεργασίας δεδομένων από την DIMOCO.

1. Γενικές πληροφορίες

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στο πλαίσιο της παρούσας Δήλωσης προστασίας δεδομένων πραγματοποιείται από την DIMOCO Europe GmbH με αριθμό καταχώρισης FN 199901 y στο εμπορικό μητρώο του περιφερειακού δικαστηρίου του Βίνερ Νόισταντ της Αυστρίας και με έδρα στη διεύθυνση Campus 21, Europaring F15/302, A-2345 Brunn am Gebirge, Αυστρία. Η DIMOCO αναλαμβάνει τον ρόλο του υπευθύνου επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της παρούσας Δήλωσης προστασίας δεδομένων.

Για τους σκοπούς της παρούσας Δήλωσης προστασίας δεδομένων ισχύουν τα εξής:

  Κάθε αναφορά στους όρους εσείς ή σας αφορά τον χρήστη της φόρμας επικοινωνίας.

  Κάθε αναφορά στους όρους DIMOCO, εμείς, εμάς ή μας αφορά την DIMOCO Europe GmbH.

2. Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Κατά τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας συλλέγονται τα ακόλουθα δεδομένα:

  Όνομα

  Διεύθυνση e-mail

  Αριθμός κινητού τηλεφώνου (MSISDN)

          Χώρα αριθμού κινητού τηλεφώνου (MSISDN)

          Μήνυμα

          Διεύθυνση IP

          ID καταχώρησης

          Χρήστης

3. Ποιος είναι ο σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων;

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας παρέχετε αποκλειστικά για την εύρεση των αρμόδιων, για την εκτέλεση της υπηρεσίας που ζητήσατε, παρόχων υπηρεσιών και τρίτων παρόχων, όπως και για την προώθηση του αιτήματός σας στον αρμόδιο πάροχο υπηρεσιών ή τρίτο πάροχο ή/και το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του (ο «Σκοπός»).

4. Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα;

Αντιμετωπίζουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε με εμπιστευτικότητα και τα επεξεργαζόμαστε με τη δέουσα επιμέλεια και κατά τρόπο που κρίνεται κατάλληλος και απαραίτητος για τον σκοπό που ορίζεται ρητά στην παρούσα Δήλωση προστασίας Δεδομένων. Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ειδικά τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ (ΓΚΠΔ). Η εμπιστευτικότητα και η ασφάλεια των δεδομένων σας διασφαλίζεται μέσω κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.

5. Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας;

Κατά την αποστολή, η φόρμα επικοινωνίας προωθείται απευθείας στη συνεργαζόμενη εταιρεία MPSC, η οποία είναι αρμόδια για τον συντονισμό των αιτημάτων των χρηστών. Βάσει των στοιχείων σας στη φόρμα επικοινωνίας η συνεργαζόμενη εταιρεία MPSC μπορεί να αναθέσει το αίτημά σας στον αρμόδιο πάροχο υπηρεσιών και τρίτο πάροχο, ο οποίος είναι υπεύθυνος στο πλαίσιο της προστασίας των δεδομένων. Στη συνέχεια το αίτημά σας προωθείται στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του αντίστοιχου παρόχου υπηρεσιών και τρίτου παρόχου, προκειμένου να απαντηθεί.

Τα προσωπικά δεδομένα σας που αποθηκεύονται στη φόρμα επικοινωνίας είναι ορατά από τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες των ακόλουθων επιχειρήσεων, οι οποίοι εμπλέκονται στην (τεχνική) διαδικασία επεξεργασίας του αιτήματός σας στο πλαίσιο του σκοπού:

       DIMOCO Europe GmbH

       MPSC Mobile Payments Service Center AG („MPSC“)

       KlickNet GmbH

Εάν η συνεργαζόμενη εταιρεία MPSC δεν μπορεί να εντοπίσει παρόχους υπηρεσιών και τρίτους παρόχους βάσει του αριθμού κινητού τηλεφώνου που υποδείξατε, θα ενημερώνεστε σχετικά από τη συνεργαζόμενη εταιρεία MPSC.

6. Για πόσο καιρό επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού ο οποίος ορίζεται στην παρούσα Δήλωση προστασίας δεδομένων. Συνεπώς, μετά την επιτυχή προώθηση του αιτήματός σας στον αρμόδιο πάροχο υπηρεσιών και τρίτο πάροχο (ή/και το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του) προς περαιτέρω επεξεργασία και απάντηση, τα δεδομένα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα. Αυτό συμβαίνει κατά κανόνα το αργότερο εντός 7 (επτά) ημερών από τη λήψη του αιτήματός σας.

Προκειμένου να είναι δυνατή η απόδειξη της προώθησης στον αρμόδιο πάροχο υπηρεσιών και τρίτο πάροχο, ένα αντίγραφο του αιτήματός σας με περιορισμένη πρόσβαση διατηρείται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα βάσει της ισχύουσας προθεσμίας παραγραφής που προβλέπεται από το νόμο. Στη συνέχεια τα εν λόγω δεδομένα διαγράφονται πλήρως από το σύστημά μας.

7. Η συγκατάθεση και τα δικαιώματά σας

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας βάσει της ρητής συγκατάθεσής σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α του ΓΚΠΔ. Διατηρείτε το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή.

Σύμφωνα με τα άρθρο 13 έως 22 του ΓΚΠΔ, διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με τις πληροφορίες που μας παρέχετε, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων:

  Δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρα 13 και 14 του ΓΚΠΔ)

  Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 του ΓΚΠΔ)

  Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 του ΓΚΠΔ)

         Δικαίωμα διαγραφής («Δικαίωμα στη λήθη») (άρθρο 17 του ΓΚΠΔ)

         Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 του ΓΚΠΔ)

         Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 20 του ΓΚΠΔ)

         Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 του ΓΚΠΔ)

         Δικαίωμα μη υπαγωγής σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας – συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ – η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο (άρθρο 22 του ΓΚΠΔ)

Μπορείτε να κάνετε χρήση των εν λόγω δικαιωμάτων ανά πάσα στιγμή.

Περαιτέρω, διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων.

Για ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία:

DIMOCO Europe GmbH

E-mail: DCB_DataProtection@dimoco.eu 

Telephone: +43 1 33 66 888 – 0

Stay in touch!